Cơ sở hạ tầng Beacon

Cơ sở hạ tầng Beacon
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.