gathering data with beacon

gathering data with beacon
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.