vị trí định vị:Bluetooth Location Beacon

Hướng dẫn vào vị trí Bluetooth đèn hiệu vị trí Một Bluetooth đèn hiệu về cơ bản là một đài phát thanh truyền Bluetooth nhỏ mà được cung cấp bởi pin. Đây là những analogical đến các chức năng của một ngọn hải đăng….

Tại sao Beacon Marketing đã trở thành một xu hướng?

Bạn đang ở đây bởi vì bạn muốn biết về tiếp thị đèn hiệu. Trong bài viết chi tiết này, chúng tôi sẽ bao gồm các khía cạnh khác nhau của thị đèn hiệu như lịch sử của nó, những thách thức khác nhau, how

Tại sao một ngọn hải đăng bluetooth nên hấp dẫn đối với các nhà tiếp thị?

why bluetooth beacon is so applealing to market

một ngọn hải đăng Bluetooth là gì? Một ngọn hải đăng có thể được định nghĩa là một thiết bị truyền các gói dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ không dây Bluetooth, nó được cung cấp bởi pin. “Beacon” like