1-Single Light control application-0406

Ứng dụng điều khiển ánh sáng đơn
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.