2-Phần cứng điện tử-0406

Phần cứng điện tử
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.