H707-biểu tượng (8)

H707-biểu tượng (8)
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.