Category Archives: Uncategorized

iBeacon Đặc điểm kỹ thuật là gì

Tiêu chuẩn khác nhau cho Bluetooth BLE Beacons từ đèn hiệu iBeacon Bluetooth đang nhận được phổ biến như mỗi ngày trôi qua đi. Vì vậy, nhiều tổ chức khổng lồ đang sử dụng các đèn hiệu để tiếp thị. Sau…