Lưu trữ chuyên mục: Chưa phân loại

Đặc điểm kỹ thuật của iBeacon là gì

Different Standards for Bluetooth BLE Beacons from iBeacon Bluetooth beacons are getting popular as each day passes away. Vì vậy, nhiều tổ chức khổng lồ đang sử dụng các báo hiệu này để tiếp thị. After the