MKGW2-LW-LoRaWAN-a-1211

Cổng LoRaWAN MKGW2-LW
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.