Sản phẩm Cổng IoT thông minh

Cổng MK32 ESP32 BLE
Cổng WiFi MKGW1 BLE
Cổng dựa trên LoRaWAN®
Đầu cắm cổng Bluetooth MK110 ESP32
MK105 ESP32 Bluetooth
Cổng cắm
Cổng kết nối Bluetooth MK106 ESP32

Nói chuyện với chuyên gia