H2A location beacon-2

Đèn hiệu vị trí H2A
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.