H2A location beacon-3

H2A location beacon-2
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.