lora frequency range

Tần số LoRa
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.