MQTT Document Nghị định thư
cắm thông minh (MK102 / MK112)
Chuyển đổi thông minh(WS001-3)