Tag Archives: Ứng dụng Beacon

10 Dịch vụ ứng dụng Beacon

Ứng dụng Beacon

Beacon and iBeacon Everyone knows today the names RFID, NFC, GPS, Mạng WLAN, Bluetooth, Vân vân. Hiện nay, một cái gì đó dường như mới đang đến: Đèn hiệu hoặc iBeacon, which are based on well-known Bluetooth

Thông tin cơ bản về cơ sở hạ tầng Bluetooth Beacon

Cơ sở hạ tầng Beacon

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu muốn đối phó với việc thực hiện và lập kế hoạch cho các ứng dụng tương ứng và cơ sở hạ tầng đèn hiệu. Applications based on BLE beacons are becoming increasingly common. These