thẻ ghi lưu trữ: cơ sở hạ tầng

Thông tin cơ bản về cơ sở hạ tầng Bluetooth Beacon

Cơ sở hạ tầng Beacon

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu muốn đối phó với việc thực hiện và lập kế hoạch cho các ứng dụng tương ứng và cơ sở hạ tầng đèn hiệu. Các ứng dụng dựa trên BLE beacons ngày càng trở nên phổ biến. Những…

Nói chuyện với chuyên gia