thẻ ghi lưu trữ: Beacon real estate

Beacon Bất động sản Lợi ích Bạn trong nhiều ứng dụng

Beacon Real Estate

Beacon bất động sản là một khái niệm tương đối mới có liên quan đến việc sử dụng đèn hiệu Bluetooth cho các giao dịch bất động sản. Bluetooth cảnh báo là các thiết bị rất nhỏ chạy trên BLE (Bluetooth…