Tag Archives: đèn hiệu

Bất động sản Beacon mang lại lợi ích cho bạn trong nhiều ứng dụng

Beacon Real Estate

Beacon real estate is a relatively new concept that involves the use of Bluetooth beacons for real estate dealings. Bluetooth beacons are very small devices that run on BLE (Bluetooth…

Cách sử dụng Bluetooth Beacon Eddystone

Eddystone là một trong những định dạng đèn hiệu đáng chú ý được phát triển bởi Google. Nó là một sức mạnh, định dạng đèn hiệu trong suốt và nguồn mở và có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android. Điều này…

Theo dõi tài sản Beacon có thể giúp bạn như thế nào?

How can beacon asset tracking helps you?

Background on beacon asset tracking Before we start talking about beacon asset tracking, let’s understand what is an asset in this context. Assets are equipment or items owned by a

Định vị vị trí:Đèn định vị Bluetooth

Guide on Bluetooth location beacon A Bluetooth location beacon is basically a small Bluetooth radio transmitter that is powered by batteries. Đây là tương tự như chức năng của một ngọn hải đăng….