thẻ ghi lưu trữ: là ngọn hải đăng

Khái niệm cơ bản về kỹ thuật của Bluetooth Beacon cơ sở hạ tầng

Beacon Infrastructure

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu muốn để đối phó với việc thực hiện và lập kế hoạch của các ứng dụng tương ứng và cơ sở hạ tầng đèn hiệu. Ứng dụng dựa trên beacon BLE đang trở nên ngày càng phổ biến. những…

BLE Beacon kết hợp với GPS định vị

Về cơ bản, các thiết bị GPS không thể được nhìn thấy trong mọi thiết bị. Tuy nhiên, họ nên được đặt, and using logs and anti-theft protection should also be available.MOKOSmart uses a combination of

vị trí định vị:Bluetooth Location Beacon

Hướng dẫn vào vị trí Bluetooth đèn hiệu vị trí Một Bluetooth đèn hiệu về cơ bản là một đài phát thanh truyền Bluetooth nhỏ mà được cung cấp bởi pin. Đây là những analogical đến các chức năng của một ngọn hải đăng….