thẻ ghi lưu trữ: trở thành đèn hiệu

Thông tin cơ bản về cơ sở hạ tầng Bluetooth Beacon

Cơ sở hạ tầng Beacon

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu muốn đối phó với việc thực hiện và lập kế hoạch cho các ứng dụng tương ứng và cơ sở hạ tầng đèn hiệu. Các ứng dụng dựa trên BLE beacons ngày càng trở nên phổ biến. Những…

BLE Beacon kết hợp với định vị GPS

Về cơ bản, không thể nhìn thấy các máy phát GPS trong mọi thiết bị. Tuy nhiên, chúng nên được đặt, và sử dụng nhật ký và bảo vệ chống trộm cũng nên có sẵn.MOKOSmart sử dụng kết hợp…

Định vị vị trí:Đèn định vị Bluetooth

Hướng dẫn về đèn hiệu vị trí Bluetooth Đèn hiệu vị trí Bluetooth về cơ bản là một thiết bị phát sóng vô tuyến Bluetooth nhỏ chạy bằng pin. Đây là tương tự như chức năng của một ngọn hải đăng….

Nói chuyện với chuyên gia