thẻ ghi lưu trữ: Cảm biến độ ẩm nhiệt độ LoRaWAN

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ LoRaWAN

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ LoRaWAN

Chúng tôi sử dụng cảm biến độ ẩm nhiệt độ LoRaWAN để phát hiện bất kỳ thay đổi nào về độ ẩm và nhiệt độ. Sau đó, nó báo cáo những thay đổi này đến cổng LoRaWAN. Vì thế, cổng LoRaWAN truyền cái này…