Kỹ thuật phần mềm

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.