Cổng MKLE ESP32 BLE

Cổng MKLE ESP32 BLE

Cổng MKLE ESP32 BLE

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.