wifi smart plug socket

Ổ cắm thông minh Wifi
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.